Op dit moment is het niet mogelijk om in te schrijven voor deelname aan dit fonds

S5 Forum Fonds: een groeifonds voor supermarkten en wijkwinkelcentra


Introductie

S5 Forum Fonds is een groeifonds dat beoogt in de periode tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van thans circa € 55 miljoen naar € 250 miljoen. Het fonds richt zich op beleggingen in supermarkten en supermarkt gedomineerde winkelcentra, waarin een supermarkt minimaal 55% van de huurstroom realiseert.

Sinds de oprichting van het fonds in 2019 zijn er drie emissies succesvol voltekend. Beleggers kunnen zich aanmelden voor deelname aan iedere nieuwe emissie van het fonds. De huidige portefeuille bestaat uit acht objecten gelegen in Leeuwarden, IJsselstein, Valkenswaard, Vaals, Mierlo, Hoogeveen, Ede en Velp. S5 Forum Fonds is het 21e supermarktgerelateerde vastgoedfonds (en het eerste supermarktgerelateerde groeifonds) dat Sectie5 in samenwerking met Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV introduceert.

Op 18 december jl. is met de opbrengst van de (eerste tranche van de) derde emissie een winkelcentrum aan het Churchillplein in Velp aangekocht. In het centrum zijn een Coop-supermarkt en een Aldi-supermarkt gevestigd en enkele dagwinkels. De twee supermarkten genereren samen 75% van de huurinkomsten. Op 3 november jl. werd al een Albert Heijn-supermarkt aan het Bunschoterplein in Ede toegevoegd aan het fonds.

 

Beleggingsbeleid en beleggingscommissie
Voor de selectie van nieuwe objecten worden de criteria die zijn vastgelegd in het beleggingsbeleid van het fonds in acht genomen. Daarnaast worden voorgenomen nieuwe aan- en verkopen getoetst door een externe beleggingscommissie. Zij hanteert daarbij het beleggingsbeleid als uitgangspunt en beoordeelt of objecten een positieve bijdrage leveren aan de samenstelling van de vastgoedportefeuille, onder meer door het beoordelen van de bijdrage aan het rendement van het fonds, de geografische spreiding van het vastgoed en de spreiding in huurders.

 

Kenmerken

  • Groeifonds dat belegt in supermarkten en supermarkt gedomineerde winkelcentra
  • Beleggen in een gespreide portefeuille met momenteel acht objecten
  • Doelstelling om tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen
  • Instapmoment bij iedere nieuwe emissie
  • Actuele fondsomvang ruim € 60 miljoen 
  • Resterende, gewogen, gemiddelde looptijd huurcontracten van ruim 5 jaar 
  • Verwachte (derde tranche van de) derde emissie in Q3 2021

 

Prognoses (eerste tranche) derde emissie

  • Deelname mogelijk vanaf € 10.770* (excl. emissievergoeding) 
  • Verwacht Gemiddeld exploitatierendement derde emissie: 7,6%** per jaar 
  • Verwacht Gemiddeld direct rendement derde emissie: 5,6%** per jaar (ná de jaarlijkse aflossing van de hypotheek) 

 

Risico's
Beleggen in S5 Forum Fonds brengt risico’s met zich mee waaronder het risico op negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, groei van online supermarktbestedingen, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico en herfinancieringsrisico. De risico’s die zijn verbonden aan het beleggen in S5 Forum Fonds zijn beschreven in Sectie 2 van het prospectus.

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft. Het fonds is geregistreerd bij de AFM.

* Naar verwachting
** Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis voor deelnemers aan de eerste tranche van de derde emissie over een beschouwingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het prospectus voor de eerste tranche van de derde emissie van S5 Forum Fonds. De emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
 

Meer informatie
Download de benodigde bestanden

Prospectus S5 Forum Fonds EID S5 Forum Fonds Halfjaarverslag S5 Fonds Jaarverslag 2019 Fonds Halfjaarcijfers 2019 Fonds Jaarverslag 2018 Fonds Jaarverslag 2017 Fonds Jaarverslag 2016 Fonds