Sectie5

Sectie5 Beheer BV treedt op als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het bestuur van deze vennootschap wordt gevormd door Caroline van Slooten, Niek Broeijer en Wibo van Ommeren. Sectie5 Investments NV is de enig aandeelhouder van Sectie5 Beheer BV.

AFM-vergunning Sectie5

Gedragscode Sectie5 Groep

Beloningsbeleid Sectie5 Beheer BV

Vergunninguitbreiding Sectie5 Beheer BV

Statuten Sectie5 Beheer BV

SFDR Sectie5 Beheer BV

Klachtenregeling Sectie5 Beheer BV

Uittreksel KvK Sectie5 Beheer BV

Forumvast

Sectie5 is lid (en mede-initiatiefnemer) van de belangenvereniging voor aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten, die zich hoofdzakelijk richten op particuliere beleggers. De naam van de vereniging: Forumvast Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten.

Deze vereniging richt zich primair op het behartigen van de belangen van haar leden. Een belangrijk speerpunt daarbij is het optreden als spreekbuis richting de AFM op het gebied van toezichtwetgeving, respectievelijk de (wettelijke) richtlijnen voor prospectustoetsing. De doelstelling is een branchebreed ledenbestand te verkrijgen, waardoor de vereniging wordt gelegitimeerd door een brede organisatiegraad. Gestreefd wordt naar een ledenbestand dat ten minste 70% van de markt vertegenwoordigt.

Forumvast zal zich nadrukkelijk niet opstellen als keurmerk voor aanbieders, hetgeen ook in de statuten en reglementen tot uitdrukking komt. Het afgeven van een keurmerk blijft het exclusieve domein van andere stakeholders in de branche op het gebied van prospectustoetsing of andere initiatieven om te komen tot een onafhankelijk ratinginstituut voor vastgoedbeleggingsproducten. Op deze wijze wordt getracht een helder onderscheid in de markt te creëren tussen enerzijds Forumvast als pure belangenvertegenwoordiger van aanbieders en anderzijds onafhankelijke instanties die producten, organisaties of personen toetsen.

Meer informatie kunt u lezen op de website van Forumvast.

Jaarverslag Sectie5 Beheer BV

De (half)jaarverslagen van Sectie5 Beheer BV zijn hiernaast te downloaden.

Jaarverslag 2023

Halfjaarcijfers 2023

Jaarverslag 2022

Halfjaarcijfers 2022

Jaarverslag 2021

Halfjaarcijfers 2021

Jaarverslag 2020

Halfjaarcijfers 2020

Jaarverslag 2019

Halfjaarcijfers 2019

Jaarverslag 2018

Halfjaarcijfers 2018

Jaarverslag 2017

Halfjaarcijfers 2017

Jaarverslag 2016

Halfjaarcijfers 2016

CSC Depositary

Het uittreksel KvK van CSC Depositary is hiernaast te downloaden.

CSC Depositary BV - Uittreksel KvK.pdf

Bijlage 1 bij Bewaarovereenkomst

Belafspraak maken

Om een belafspraak te maken, vragen wij u om onderstaande velden in te vullen zodat wij u kunnen bellen op een voor u geschikt moment.