Winkelen

Winkelen

Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Wijkwinkelcentra en supermarkten hebben dan ook een spilfunctie in dorpen, wijken en steden. Sectie5 richt zich met name op beleggingen in supermarktvastgoed en winkelcentra met minimaal één supermarkt.

Lees meer

Zorg

Zorg

Met een vergrijzende Nederlandse bevolking neemt de vraag naar woonoplossingen met zorg toe. Sectie5 belegt in zorgvastgoed, meer in het bijzonder in levensloopbestendige woningen en wonen met zorg.

Lees meer

Wonen

Wonen

De toename van het aantal huishoudens in Nederland zorgt voor een stijgende vraag naar woningen. Sectie5 werkt samen met NL Woningfondsen, specialist op het gebied van woningbeleggingen.

Lees meer

Introductie

Sectie5 structureert hoogrenderende vastgoedbeleggingsfondsen met een gematigd risicoprofiel voor particuliere beleggers en voor institutionele beleggers. Sectie5 is een specialist op het gebied van (wijk)winkelcentra, supermarkten en zorgvastgoed in Nederland.

Sectie5 selecteert kwaliteitsgebouwen op goede locaties, met solvabele huurders en een lange gemiddelde duur van de huurovereenkomsten. Door een uitgebreid netwerk en relevante ervaring zijn er in het verleden uitstekende rendementen behaald. Daarnaast slaagt Sectie5 er voortdurend in om de juiste dynamiek te vinden tussen nieuwe acquisities, waardemaximalisatie door effectief vastgoedmanagement en het optimale verkoopmoment.

Sectie5 Management BV verricht een compleet pakket van fonds- en vastgoedmanagement voor beleggingsfondsen met investeringen in winkelcentra, supermarkten, kantoren en logistieke complexen in Nederland.

Naast administratieve en fiscale dienstverlening worden asset- en propertymanagement activiteiten uitgevoerd. Bij het team van hoogopgeleide en ervaren professionals ligt de nadruk op tijdigheid, compleetheid en accuratesse.

De directie van Sectie5 Management BV wordt gevormd door Bart Bearda Bakker, Roel van Binsbergen, Jeroen van Valen en Wibo van Ommeren.

Wij stellen u graag voor
aan onze toegewijde en ervaren professionals
drs. Jeroen van Valen

drs. Jeroen van Valen

Partner Sectie5 Investments
drs. Bart Bearda Bakker

drs. Bart Bearda Bakker

Partner Sectie5 Investments
drs. Wibo van Ommeren RA MBA

drs. Wibo van Ommeren RA MBA

CFRO
mr. Caroline van Slooten

mr. Caroline van Slooten

Investment Management & Legal affairs
Roel van Binsbergen

Roel van Binsbergen

Partner Sectie5 Management - AM
ir. Clemens Koekkoek

ir. Clemens Koekkoek

Fondsdirecteur Zorg
Annette van der Poel

Annette van der Poel

Director Healthcare
Thijs Burger

Thijs Burger

Investment Manager
Carmen Willenbroek

Carmen Willenbroek

PA, Marketing & Communicatie
Nynke Gude

Nynke Gude

Office Manager
drs. Mariette van Heyningen

drs. Mariette van Heyningen

Directiesecretaresse
Tom Schopman

Tom Schopman

Head of Asset Management Institutional
Gerben van de Mheen

Gerben van de Mheen

Technical Asset Manager Institutional
Gwenn Bronkhorst

Gwenn Bronkhorst

Asset Manager Institutional
Harold IJmker

Harold IJmker

Technical Asset Manager Private
Fred Portegies

Fred Portegies

Controller
Gino Verwey

Gino Verwey

Assistent Controller
René Wildeboer

René Wildeboer

Financieel Administrateur
Esma Belaarbi

Esma Belaarbi

Allround Financieel Administrateur

Algemeen
Het beloningsbeleid van Sectie5 is door de Directie opgesteld binnen de wettelijke vereisten.

De wettelijke vereisten zijn vastgelegd in de AIFM-Richtlijn (met Bijlage 2) en de Richtsnoeren van ESMA voor het beloningsbeleid. Daarnaast zijn de artikelen 1:114 t/m 1:129 van de Wet financieel toezicht van toepassing (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen). De Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2017 is niet van toepassing op AIFM-beheerders en derhalve niet meegenomen.

Het beloningsbeleid is vastgesteld met inachtneming van de specifieke karakteristieken, omvang, complexiteit en aard van de werkzaamheden van Sectie5, en is van toepassing op alle medewerkers van Sectie5. Daarbij heeft het beloningsbeleid als doel:

  • medewerkers een marktconform salarispakket te bieden;
  • ze voor lange termijn te binden aan Sectie5;
  • ze te laten handelen in het belang van de participanten in de vastgoedbeleggingsinstellingen van Sectie5;
  • te voorkomen dat de vastgoedbeleggingsinstellingen onwenselijke risico’s lopen

Het variabele deel van de beloning is in dit kader beperkt tot onderstaande.

Identified staff
Binnen Sectie5 zijn er geen medewerkers, buiten de Directieleden zelf, van wie de beroepswerkzaamheden ofwel:

  • het risicoprofiel van de beheerder en/of
  • de risicoprofielen van de beleggingsinstellingen die zij beheren materieel beïnvloeden of van wie de totale beloning hoger is dan die van de Directieleden.

Daarom zijn binnen Sectie5 alleen de Directieleden aangemerkt als ‘identified staff’.

Componenten van de beloning
Medewerkers
Alle medewerkers ontvangen maandelijks een vast en marktconform salaris welke in verhouding staat tot het salaris van hun collega’s binnen Sectie5 met een vergelijkbare functie en werkzaamheden. Daarnaast zijn enkele secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing, waaronder vakantiegeld en een pensioenregeling.

Er worden geen gegarandeerde variabele beloningen toegekend. Wel kunnen medewerkers als bonus/ winstdeling een dertiende maand verkrijgen bij een voldoende positief resultaat van Sectie5. De medewerkers hebben geen variabele beloning die direct gekoppeld is aan de prestaties van de verschillende vastgoedbeleggingsinstellingen met uitzondering van één medewerker.

De Directie heeft de bevoegdheid om in incidentele gevallen op discretionaire basis een additionele bonus toe te kennen aan een individuele medewerker indien hij of zij een bijzondere inspanning en/of prestatie heeft geleverd. Deze bonus overschrijdt normaliter niet het niveau van 1 à 2 maandsalarissen extra en kent daarmee een passende verhouding met de vaste beloning

Directieleden
De Directieleden ontvangen ieder alleen een vaste management vergoeding en geen variabele beloning. Zij hebben verder recht op een deel van de winst van Sectie5 gelijk aan hun belang in het aandelenkapitaal van Sectie5.

Risico analyse beloningsbeleid
De Directie is van mening dat met het beloningsbeleid van Sectie5 in voldoende mate wordt voldaan aan de doelstellingen van het Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen zoals opgenomen in de Wft en de beloningsregels zoals opgenomen in de AIFMD.

Een analyse van het beloningsbeleid heeft uitgewezen dat er geen risicovolle beloningscomponenten aanwezig zijn en dat deze componenten geen inverse prikkels oproepen om eigen belang boven het cliëntbelang te stellen.

Publicatie informatie over beloningsbeleid
Sectie5 publiceert een samenvatting van dit beloningsbeleid op haar website. Jaarlijks maakt de Directie een rapport op waaruit blijkt welk bedrag aan vast salaris is betaald en welk bedrag aan variabele beloningen, dat deel uitmaakt van het jaarverslag van Sectie5. Het jaarverslag bevat een weergave van het beloningsbeleid.

Evaluatie beloningsbeleid
Minimaal eens per jaar evalueert de Directie of het beloningsbeleid nog adequaat en passend binnen de bestaande wet- en regelgeving is. De Compliance Officer heeft hierbij een adviserende rol.


Sectie5 Beheer BV treedt op als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het bestuur van deze vennootschap wordt gevormd door de heren Bart Bearda Bakker, Jeroen van Valen en Wibo van Ommeren. Sectie5 Investments NV is de enig aandeelhouder van Sectie5 Beheer BV.


De Autoriteit Financiele Markten heeft aan Sectie5 Beheer BV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft).


AFM vergunning Sectie5.pdf

Sectie5 is lid (en mede-initiatiefnemer voor de oprichting) van een belangenvereniging voor aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten, die zich hoofdzakelijk richten op particuliere beleggers. De naam van de vereniging is: FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten.

Deze branchebrede vereniging zicht zich primair op het behartigen van de belangen van haar leden. Een belangrijk speerpunt daarbij is het optreden als spreekbuis richting de AFM op het gebied van toezichtwetgeving, respectievelijk de (wettelijke) richtlijnen voor prospectustoetsing. Doelstelling is een branchebreed ledenbestand te verkrijgen, waardoor de nieuwe vereniging wordt gelegitimeerd door een brede organisatiegraad. Gestreefd wordt naar een ledenbestand dat ten minste 70% van de markt vertegenwoordigt.

FORUMVAST zal zich nadrukkelijk niet opstellen als keurmerk voor aanbieders, hetgeen ook in de statuten en reglementen tot uitdrukking komt. Het afgeven van een keurmerk blijft het exclusieve domein van andere stakeholders in de branche op het gebied van prospectustoetsing of andere initiatieven, om te komen tot een onafhankelijk ratinginstituut voor vastgoedbeleggingsproducten.

Op deze wijze wordt getracht een helder onderscheid in de markt neer te leggen tussen enerzijds de vereniging als pure belangenvertegenwoordiger van een branchebrede groep van aanbieders en anderzijds onafhankelijke instanties die producten, organisaties of personen toetsen.

Meer informatie kunt u lezen op de website van Forumvast.


Sectie5 heeft een interne gedragscode. Deze is hieronder te downloaden.


Gedragscode Sectie5

Sectie5 Beheer BV is een besloten vennootschap en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53488253.


Uittreksel KvK Sectie5 Beheer BV.pdf

Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening door Sectie5 kunt u telefonisch, schriftelijk dan wel per e-mail een klacht indienen. Eventuele klachten komen binnen bij de CFRO. De CFRO ziet toe op een adequate en tijdige afhandeling van de klachten. Het streven is dat alle klachten/vragen binnen twee weken schriftelijk worden beantwoord. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt u hier schriftelijk over geïnformeerd met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd. Tijdens het directieoverleg worden alle openstaande klachten behandeld en krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Indien u niet akkoord gaat met de afhandeling van de klacht en er is sprake van een blijvend geschil, dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (“Kifid”), waarbij Sectie5 is aangesloten. KiFiD is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners, waar consumenten en financiële dienstverleners sinds 1 april 2007 terecht kunnen.

In het geval van een conflict heeft u ook de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. KiFiD biedt echter een aantrekkelijk alternatief (sneller en goedkoper voor beide partijen). De binnen KiFiD werkzame ombudsman financiële dienstverlening probeert in een kort tijdsbestek in overleg met de betrokken financiële dienstverlener en consument een oplossing te vinden. Als dat niet mogelijk is kan de geschillencommissie een bindend oordeel uitspreken over de kwestie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via deze pagina
Meer informatie over KiFiD kunt u lezen op deze website


De statuten van Sectie5 Beheer BV zijn hieronder te downloaden.


Statuten Sectie5 Beheer.pdf

Sectie5 Support
Sectie5 draagt graag haar steentje bij
Sectie5 start Project Sectie Z in samenwerking met hulporganisatie De Regenboog Groep

Sectie5 ondersteunt daklozenorganisatie De Regenboog Groep in Amsterdam zowel financieel als met de inzet van eigen medewerkers om meer mensen vanuit de doelgroep kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Als kick-off heeft De Regenboog haar Underground Tour aangeboden aan de maatjes van Sectie5. Een indrukwekkende rondleiding langs de zelfkant van het leven.

De vrijwilligers die deelnemen aan Project Sectie Z willen investeren in de toekomst van een ander; zij zullen zich inzetten als maatje of koken voor daklozen in inloophuizen. Na een training bij de Vrijwilligersacademie in Amsterdam zullen zij worden voorgesteld aan een Amsterdammer die zich verloren voelt door bijvoorbeeld dakloosheid, schulden of psychische problemen.