Privacy Policy

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze Privacyverklaring legt Sectie5 uit hoe zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft. 

Gegevens die door Sectie5 gebruikt worden

Sectie5 verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien er voor deze verwerking een grondslag is in een met de persoon afgesloten overeenkomst en/of wanneer dit noodzakelijk is vanuit wet- en regelgeving. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. 

Relevante persoonsgegevens zijn personalia (naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit), identificatiegegevens (waaronder paspoortgegevens en het fiscaal identificatie nummer) en bankrekeningnummer.

Doel en grondslag van de verwerking

Sectie5 verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  1. Voor de uitvoering van een overeenkomst met een participant, huurder, (ver)koper van vastgoed, leveranciers en medewerkers.
  2. Op grond van uw toestemming. De verwerking van persoonsgegevens is mogelijk voor zover u toestemming heeft gegeven om voor bepaalde doelstellingen persoonsgegevens te verwerken (b.v. mailingen, nieuwsberichten, evenementen). De gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.
  3. Op grond van wettelijke voorschriften. Sectie5 dient zich te houden aan verschillende wettelijke verplichtingen, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet op het financieel toezicht en belastingwetgeving. 

Cookies op de website 
Om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en onze website beter op gebruikerswensen aan te passen, maakt onze website gebruik van cookies en web beacons. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op de harde schijf van uw computer plaatst voor registratiedoeleinden. Web beacons zijn elektronische plaatjes die het de website mogelijk maakt bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina. Deze cookies en web beacons verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals uw naam of e-mailadres. Sectie5 gebruikt cookies nooit om informatie uit uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden, zoals uw naam of e-mailadres. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit echter doet, kunnen bepaalde onderdelen van de website ontoegankelijk zijn of niet optimaal functioneren. 

Veiligheid gegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Verstrekken van Persoonsgegevens aan derde partijen

Sectie5 verstrekt Persoonsgegevens aan derden indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Betrokkene. Sectie5 schakelt derde partijen in die ondersteuning bieden bij de bedrijfsvoering en daarom persoonsgegevens verwerken. Dit betreft onder andere de AIFMD bewaarder en de salarisadministrateur. Sectie5 kiest deze derde partijen pas na zorgvuldig onderzoek en eist van deze partijen dat de persoonsgegevens ook bij hen veilig zijn.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld; e.e.a. met inachtneming van de wettelijke vereiste bewaartermijnen. Deze bewaartermijn kan worden verlengd als sprake is van een lopende klacht, procedure of (strafrechtelijk of toezichtrechtelijk) onderzoek met betrekking tot de (ex-)relatie. 

Privacy rechten

U heeft de volgende privacy rechten:

  • U mag informatie vragen over de gegevensverwerkingen en een overzicht vragen van de persoonsgegevens die Sectie5 van u heeft;
  • U kunt Sectie5 vragen persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen als ze niet juist of niet volledig zijn;
  • Indien u niet langer wilt dat Sectie5 bepaalde gegevens in haar administratie geregistreerd heeft, dan kunt verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan uw verzoek zal worden voldaan, tenzij dit in strijd is met wet- en regelgeving;
  • In dit document is aangegeven op welke wijze de gegevens gebruikt worden. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken of u willen verzetten tegen de gegevensverwerking, dan kunt u dit Sectie5 laten weten; en
  • indien u dat wenst, kunt u vragen uw gegevens door te zenden aan een derde partij.

Vragen of klachten 

Indien u een vraag of klacht heeft over de wijze waarop Sectie5 met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u deze vraag of klacht richten aan de directie van Sectie5. U kunt dat kenbaar maken via het e-mailadres (info@sectie5.nl) of per gewone post: 

Sectie5 Beheer B.V.
Brinklaan 134 
1404 GV BUSSUM 

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het indienen van een klacht kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Sectie5 behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen conform de toepasselijke privacywetgeving. Wij raden u daarom aan deze website regelmatig te bezoeken voor de meest recente versie van onze Privacyverklaring.

Bussum, mei 2024

Contact info:

Email: info@sectie5.nl
Email participanten: participanten@sectie5.nl
Informatie over emissies: +31 (0) 88 204 1555
Overig: +31 (0) 88 204 1500

Kantooradres::

Sectie5
Brinklaan 134
1404 GV Bussum

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag
09:00 - 17:00

Blijf altijd goed geïnformeerd

Graag op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe projecten, ontwikkelingen en vastgoedinvesteringen

Hoe kunnen wij u op de hoogte houden? Wij horen het graag van u

Belafspraak maken

Om een belafspraak te maken, vragen wij u om onderstaande velden in te vullen zodat wij u kunnen bellen op een voor u geschikt moment.