Inschrijving gesloten, fonds voltekend

Molenstede Vastgoedfonds belegt in het vastgoed van wijkwinkelcentrum Molenvliet in Woerden met onder meer een 15-jarige supermarkthuurovereenkomst. Het betreft een goedlopend, in 2009 gerenoveerd winkelcentrum met een Jumbo-supermarkt, tien winkels met daarin onder meer een Big Bazar, bakker, slagerij, kapper, dierenwinkel, (gecombineerde) poelier en kaaswinkel, een restaurant en een cafetaria. Van de totale huurinkomsten uit het Object wordt 48,5% gegenereerd uit de Jumbo-supermarkt.

Molenstede Vastgoedfonds is het 18e supermarktgerelateerde vastgoedfonds dat Sectie5, in samenwerking met Reyersen van Buuren, introduceert.

Het fonds heeft de volgende kenmerken:

  • Verwacht direct gemiddeld rendement 7,0%* (ná aflossing van 1,0% per jaar)
  • Verwacht gemiddeld totaalrendement 8,6%*
  • Deelname vanaf € 10.000 (excl. emissievergoeding)
  • Rendementsuitkering per kwartaal
  • Looptijd 5-10 jaar
  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Risicofactoren 
Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico's verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico's, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico's, politieke risico's, inflatierisico, objectgerelateerde risico's en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico's kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement.

Molenstede Vastgoedfonds is een beleggingsfonds. De beheerder Sectie5 Beheer BV heeft een vergunning van de AFM in het kader van de Wet op het financieel toezicht. Het prospectus is vanaf het moment dat de inschrijving wordt opengesteld kosteloos verkrijgbaar bij Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV en op de website van Sectie5 (www.sectie5.nl).

* Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een veronderstelde beleggingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het prospectus van Molenstede Vastgoedfonds. De Emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.