Introductie

Sectie5 structureert hoogrenderende vastgoedbeleggingsfondsen met een gematigd risicoprofiel voor particuliere beleggers en voor institutionele beleggers. Sectie5 is een specialist op het gebied van (wijk)winkelcentra, supermarkten en zorgvastgoed in Nederland.

Sectie5 selecteert kwaliteitsgebouwen op goede locaties, met solvabele huurders en een lange gemiddelde duur van de huurovereenkomsten. Door een uitgebreid netwerk en relevante ervaring zijn er in het verleden uitstekende rendementen behaald. Daarnaast slaagt Sectie5 er voortdurend in om de juiste dynamiek te vinden tussen nieuwe acquisities, waardemaximalisatie door effectief vastgoedmanagement en het optimale verkoopmoment.

Sectie5 Management BV verricht een compleet pakket van fonds- en vastgoedmanagement voor beleggingsfondsen met investeringen in winkelcentra, supermarkten, kantoren en logistieke complexen in Nederland.

Naast administratieve en fiscale dienstverlening worden asset- en propertymanagement activiteiten uitgevoerd. Bij het team van hoogopgeleide en ervaren professionals ligt de nadruk op tijdigheid, compleetheid en accuratesse.

De directie van Sectie5 Management BV wordt gevormd door Bart Bearda Bakker, Roel van Binsbergen, Jeroen van Valen en Wibo van Ommeren.

Wij stellen u graag voor
aan onze toegewijde en ervaren professionals
drs. Jeroen van Valen

drs. Jeroen van Valen

Partner Sectie5 Investments
drs. Bart Bearda Bakker

drs. Bart Bearda Bakker

Partner Sectie5 Investments
drs. Wibo van Ommeren RA MBA

drs. Wibo van Ommeren RA MBA

CFRO
mr. Caroline van Slooten

mr. Caroline van Slooten

Investment Management & Legal affairs
mr. Niek Broeijer

mr. Niek Broeijer

Managing Director
Roel van Binsbergen

Roel van Binsbergen

Hoofd Asset Management
Babette van Mameren

Babette van Mameren

Office Manager
Gerben van der Zwan

Gerben van der Zwan

Manager Investor Relations
drs. Mariette van Heyningen

drs. Mariette van Heyningen

Directiesecretaresse
Annette van der Poel

Annette van der Poel

Director Healthcare
Victoria Renzelmann MSc

Victoria Renzelmann MSc

Investment Manager
Thijs Burger MSc MSRE

Thijs Burger MSc MSRE

Investment Manager
Gerben van de Mheen

Gerben van de Mheen

Technical Asset Manager
Gwenn Bronkhorst

Gwenn Bronkhorst

Asset Manager
Harold IJmker

Harold IJmker

Technical Asset Manager
Fred Portegies

Fred Portegies

Controller
Marcel Wesselingh

Marcel Wesselingh

Lease & Project manager
Bart Kraaijeveld

Bart Kraaijeveld

Assistent controller
Xander van den Berg

Xander van den Berg

Assistent controller
Christa Jansen

Christa Jansen

Medewerker Crediteuren administratie

Sectie5 Beheer BV treedt op als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het bestuur van deze vennootschap wordt gevormd door de heren Bart Bearda Bakker, Jeroen van Valen en Wibo van Ommeren. Sectie5 Investments NV is de enig aandeelhouder van Sectie5 Beheer BV.


De Autoriteit Financiele Markten heeft aan Sectie5 Beheer BV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen die beleggen in financiële instrumenten, voorfinancieringen gerelateerd aan vastgoed en vastgoedleningen en daarvan de rechten van deelneming aan te bieden als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft).


AFM vergunning Sectie5.pdf

Vergunningsuitbreiding Sectie5 Beheer B.V.

Sectie5 is lid (en mede-initiatiefnemer voor de oprichting) van een belangenvereniging voor aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten, die zich hoofdzakelijk richten op particuliere beleggers. De naam van de vereniging is: FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten.

Deze branchebrede vereniging zicht zich primair op het behartigen van de belangen van haar leden. Een belangrijk speerpunt daarbij is het optreden als spreekbuis richting de AFM op het gebied van toezichtwetgeving, respectievelijk de (wettelijke) richtlijnen voor prospectustoetsing. Doelstelling is een branchebreed ledenbestand te verkrijgen, waardoor de nieuwe vereniging wordt gelegitimeerd door een brede organisatiegraad. Gestreefd wordt naar een ledenbestand dat ten minste 70% van de markt vertegenwoordigt.

FORUMVAST zal zich nadrukkelijk niet opstellen als keurmerk voor aanbieders, hetgeen ook in de statuten en reglementen tot uitdrukking komt. Het afgeven van een keurmerk blijft het exclusieve domein van andere stakeholders in de branche op het gebied van prospectustoetsing of andere initiatieven, om te komen tot een onafhankelijk ratinginstituut voor vastgoedbeleggingsproducten.

Op deze wijze wordt getracht een helder onderscheid in de markt neer te leggen tussen enerzijds de vereniging als pure belangenvertegenwoordiger van een branchebrede groep van aanbieders en anderzijds onafhankelijke instanties die producten, organisaties of personen toetsen.

Meer informatie kunt u lezen op de website van Forumvast.


Sectie5 heeft een interne gedragscode. Deze is hieronder te downloaden.


Gedragscode Sectie5

Sectie5 Beheer BV is een besloten vennootschap en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53488253.


Uittreksel KvK Sectie5 Beheer BV.pdf

Het uittreksel KvK van CSC Depositary is hieronder te downloaden.


Uittreksel KvK CSC Depositary

Bijlage 1 Bewaarovereenkomst

Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening door Sectie5 kunt u telefonisch, schriftelijk dan wel per e-mail een klacht indienen. Eventuele klachten komen binnen bij de CFRO. De CFRO ziet toe op een adequate en tijdige afhandeling van de klachten. Het streven is dat alle klachten/vragen binnen twee weken schriftelijk worden beantwoord. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt u hier schriftelijk over geïnformeerd met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd. Tijdens het directieoverleg worden alle openstaande klachten behandeld en krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Indien u niet akkoord gaat met de afhandeling van de klacht en er is sprake van een blijvend geschil, dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (“Kifid”), waarbij Sectie5 is aangesloten. KiFiD is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners, waar consumenten en financiële dienstverleners sinds 1 april 2007 terecht kunnen.

In het geval van een conflict heeft u ook de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. KiFiD biedt echter een aantrekkelijk alternatief (sneller en goedkoper voor beide partijen). De binnen KiFiD werkzame ombudsman financiële dienstverlening probeert in een kort tijdsbestek in overleg met de betrokken financiële dienstverlener en consument een oplossing te vinden. Als dat niet mogelijk is kan de geschillencommissie een bindend oordeel uitspreken over de kwestie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via deze pagina
Meer informatie over KiFiD kunt u lezen op deze website


Klachtenregeling Sectie5 Beheer BV

De statuten van Sectie5 Beheer BV zijn hieronder te downloaden.


Statuten Sectie5 Beheer.pdf

SFDR

Inleiding

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) in werking getreden. Op grond van deze verordening dient Sectie5 informatie openbaar te maken over de manier waarop zij bij het beleggen rekening houdt met duurzaamheidsaspecten. Hierbij kan gedacht worden aan ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Sectie5 is zich bewust van het belang van verduurzaming en de rol van de financiële sector hierin. Desalniettemin is Sectie5 geen fondsbeheerder die bij het beleggen als hoofddoel duurzaamheid heeft. De fondsen die Sectie5 beheert zijn dan ook geen fondsen met specifieke duurzaamheidskenmerken of -doelstellingen.

Hieronder leggen wij nader uit hoe wij rekening houden met duurzaamheidsaspecten bij onze beleggingsactiviteiten.

Duurzaamheidsrisico’s (t.b.v. art. 3 SFDR)

Allereerst is Sectie5 zich bewust van het risico dat gebeurtenissen of omstandigheden op duurzaamheidsgebied de waarde van een fondsportfolio in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Wij noemen dit een duurzaamheidsrisico.

Een voorbeeld van een dergelijke omstandigheid is klimaatverandering. Doordat we steeds vaker te maken krijgen met aardbevingen, stormen en extreme weersomstandigheden, bestaat het risico dat het vastgoed waarin we beleggen beschadigd raakt. De kosten die gemaakt moeten worden om de schade te kunnen herstellen, zullen dan ten koste van het rendement gaan.

Bovendien leidt de aandacht voor klimaatverandering mogelijk tot een verschuiving in de vraag naar vastgoed bij de gebruikers. Wanneer er wordt belegd in vastgoed dat niet goed geïsoleerd is, bestaat het risico dat dit vastgoed minder goed verhuurbaar, financierbaar of verkoopbaar is, en daardoor in waarde daalt.

Bij het nemen van beleggingsbeslissingen houden we rekening met alle relevante risico’s van een belegging inclusief duurzaamheidsrisico’s. Om deze risico’s te beheersen, maken wij gebruik van een risicobeheersysteem. Onze risicomanager analyseert en beheerst de risico’s die met iedere vastgoedbelegging samenhangen. Wij hebben de risico’s ingedeeld in zes categorieën: marktrisico, tegenpartijrisico, operationele risico’s, liquiditeitsrisco’s, kredietrisico’s en risico’s met betrekking tot de participanten. Duurzaamheidsrisico’s vallen onder de categorie operationele risico’s. Voor alle zes de categorieën zorgen we dat de risico’s beheerst worden. Hiervoor volgen we de volgende stappen:

 1. Analyseren aanwezige risico’s;
 2. Risicolimieten vaststellen;
 3. Meten risico’s
 4. Beoordelen risicolimieten
 5. Treffen maatregelen indien nodig
 6. Rapportage

Door middel van bovenstaand proces zorgen wij ervoor dat risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) zoveel mogelijk vermeden worden en dat weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden over aankopen van vastgoedobjecten.

Negatieve gevolgen op duurzaamheidsgebied (t.b.v. art. 4 SFDR)

Beleggingen kunnen leiden tot negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren (milieu, sociale en governance factoren). Zo kan een investering in de bouw van een vastgoedobject met een slecht energielabel zorgen voor een verhoogd energieverbruik, terwijl dit vanuit duurzaamheidsoogpunt niet wenselijk is. 

Sectie5 neemt zulke ongewenste gevolgen niet expliciet in aanmerking bij het nemen van beleggingsbeslissingen Wel wordt altijd bij aankoop een (milieu)technisch due diligence uitgevoerd op bijvoorbeeld asbest en bodemverontreiniging, wordt het energielabel opgevraagd en wordt het klimaatrisico, zoals het risico op aardbevingen en overstromingen, geanalyseerd. Wanneer er voldoende betrouwbare data en tools beschikbaar zijn om naast bovengenoemde zaken ook andere negatieve duurzaamheidseffecten van het vastgoed waar onze fondsen in beleggen adequaat te analyseren en te integreren in het beleggingsproces (zoals afval, energie en waterverbruik), zullen wij opnieuw bepalen of wij in de toekomst deze negatieve effecten expliciet als beleggingscriteria meenemen.


Beloningsbeleid Sectie5

Algemeen

De Directie van Sectie5 heeft een beloningsbeleid opgesteld binnen de wettelijke vereisten. Uitgangspunt van het beloningsbeleid is het voorkomen dat (variabele) beloning kan resulteren in een onjuiste behandeling van participanten dan wel ander risicovol gedrag welke een negatief effect kan hebben op de vastgoedbeleggingsinstellingen, op Sectie5 zelf alsmede op de financiële sector in zijn geheel. Daarbij heeft het beloningsbeleid als doel:

 • medewerkers een marktconform salarispakket te bieden; 
 • ze voor lange termijn te binden aan Sectie5; 
 • ze te laten handelen in het belang van de participanten in de vastgoedbeleggingsinstellingen van Sectie5; 
 • te voorkomen dat de vastgoedbeleggingsinstellingen onwenselijke risico’s lopen.

Het beloningsbeleid geldt voor alle medewerkers van Sectie5 en is aangepast aan de bestaande wet- en regelgeving en aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.  Het beloningsbeleid is erop gericht dat beloning van medewerkers niet leidt tot onwenselijke (duurzaamheids)risico’s of gedrag. .

Op Sectie5 als beheerder van beleggingsinstellingen zijn de volgende regels van toepassing:

 • artikel 1:114 tot en met 1:129 Wft;
 • artikel 13 en Bijlage II van de AIFMD;
 • ESMA Richtsnoeren voor een goed beloningsbeleid in het kader van de AIFMD.  

Het beloningsbeleid is vastgesteld door de Directie met inachtneming van de specifieke karakteristieken, beperkte omvang, complexiteit en aard van de activiteiten van Sectie5. In dit kader zijn op basis van het proportionaliteitsbeginsel de volgende onderdelen van artikel 1 van Bijlage II AIFMD niet van toepassing op Sectie5:

 • Installatie van een remuneratiecommissie (onderdeel f);
 • Uitkering van minimaal 50% van de variabele beloning voor identified staff in aandelen of vergelijkbare financiële instrumenten (onderdeel m);
 • Het spreiden van de variabele beloning voor identified staff over meerdere jaren (onderdeel n).

Sectie5 beoordeelt in het kader van de jaarlijkse evaluatie van dit beleid of het nog steeds passend is om te vertrouwen op proportionaliteit met betrekking tot deze beloningsvereisten.

Vaststelling identified staff

Medewerkers die het risicoprofiel potentieel kunnen beïnvloeden worden aangemerkt als identified staff. Binnen Sectie5 zijn er geen medewerkers, buiten de Directieleden zelf, van wie de beroepswerkzaamheden ofwel: 

 • het risicoprofiel van de beheerder en/of 
 • de risicoprofielen van de beleggingsinstellingen die zij beheren materieel beïnvloeden en/of
 • van wie de totale beloning hoger is dan die van de Directieleden. 

 Daarom zijn binnen Sectie5 alleen de Directieleden aangemerkt als ‘identified staff’. 

Componenten van de beloning

Medewerkers

Alle medewerkers ontvangen maandelijks een vast en marktconform salaris welke in verhouding staat tot het salaris van hun collega’s binnen Sectie5 met een vergelijkbare functie en werkzaamheden. Daarnaast zijn enkele secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing, waaronder vakantiegeld en een pensioenregeling. In een enkel geval maakt ook het gebruik van een lease-auto deel uit van de beloning. Er worden geen vaste onkostenvergoedingen verstrekt anders dan voor reiskosten woon-/werkverkeer, thuis werken en zakelijk gebruik van mobiele privételefoons.

Er worden geen gegarandeerde variabele beloningen toegekend. Wel kunnen medewerkers als bonus een dertiende maand verkrijgen.

Met twee medewerkers van Sectie5 is een specifieke variabele beloning afgesproken.

De Directie heeft daarnaast de bevoegdheid om in incidentele gevallen op discretionaire basis een additionele bonus toe te kennen aan een individuele medewerker indien hij of zij een bijzondere inspanning en/of prestatie heeft geleverd. Deze bonus overschrijdt normaliter niet het niveau van 1 à 2 maandsalarissen extra en kent daarmee een passende verhouding met de vaste beloning.

Variabele beloningen worden alleen toegekend door de Directie bij een positieve beoordeling van de medewerker. De vaststelling en uitbetalingen van variabele beloningen worden gekoppeld aan prestatie-indicatoren bestaande uit financiële en niet-financiële criteria. 

De medewerkers hebben geen variabele beloning die direct gekoppeld is aan de prestaties van de verschillende vastgoedbeleggingsinstellingen, zodat voorkomen wordt dat er onnodige (duurzaamheids)risico’s worden genomen.

Deze niet-financiële criteria hebben betrekking op vaardigheden als creativiteit, inzet, kwaliteit gerichtheid, planning en organisatie, probleembehandeling, samenwerking, vakbekwaamheid, verantwoordelijkheid nemen en zelfstandigheid.

De Directie beoordeelt jaarlijks in december de prestaties van iedere medewerker en bepaalt de hoogte van de variabele beloning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsformulier. 

De toekenning van variabele beloningen is voorwaardelijk van voldoende beschikbare financiële ruimte aan de hand van de minimumeisen aan solvabiliteit en/of het eigen vermogen die volgen uit de prudentiële regels waaraan Sectie5 moet voldoen.

Directieleden

De Directieleden die aandeelhouder zijn van Sectie5 ontvangen ieder alleen een vaste managementvergoeding en geen variabele beloning. Zij hebben verder recht op een deel van de winst van Sectie5 gelijk aan hun belang in het aandelenkapitaal van Sectie5. Gedurende het jaar wordt door de Directie beoordeeld of dividenduitkeringen aan de aandeelhouders mogelijk zijn. Hierbij dient aan de wettelijke en statutaire (kapitaal)vereisten te worden voldaan. 

Directieleden die geen aandeelhouder zijn van Sectie5 kunnen in aanmerking komen voor een variabele beloning. Deze beloning wordt alleen toegekend bij het behalen van de gestelde financiële en niet-financiële criteria en alleen als de financiële situatie van Sectie5 dit rechtvaardigt. Deze variabele beloning wordt gezamenlijk bepaald door de Directieleden die aandeelhouder zijn. 

Overige bepalingen:

Sectie5 keert slechts een ontslagvergoeding uit, indien deze samenhangt met in de loop der tijd gerealiseerde prestaties en zodanig is vormgegeven dat falen niet wordt beloond. Dit is niet van toepassing op ontslagvergoedingen in situaties van ontslag door veranderingen in de strategie van Sectie5 dan wel wanneer de ontslagvergoeding wordt vastgesteld in een gerechtelijke procedure.

Uitgekeerde variabele beloningen kunnen voor maximaal het volledige bedrag worden teruggevorderd indien Sectie5 van mening is dat achteraf de toegekende variabele beloning onterecht is gebleken op basis van destijds verkregen verkeerde of achtergehouden informatie. Nog uit te keren variabele beloningen die al zijn toegezegd kunnen verminderd worden met maximaal het volle bedrag indien op basis van nieuwe informatie of redelijkheid en billijkheid de uitkering niet terecht zou zijn. 

Medewerkers mogen geen gebruik maken van persoonlijke hedging-strategieën of een aan beloning en aansprakelijkheid gekoppelde verzekering om de risicobeheersingseffecten die in hun beloningsregeling zijn ingebed te ondermijnen.

Risico analyse beloningsbeleid

De Directie is van mening dat met het beloningsbeleid van Sectie5 wordt voldaan aan de doelstellingen van beheerst beloningsbeleid zoals opgenomen in de Wft en de beloningsregels zoals opgenomen in de AIFMD.

Een analyse van het beloningsbeleid heeft uitgewezen dat er geen risicovolle beloningscomponenten aanwezig zijn die ertoe kunnen leiden dat participanten onzorgvuldig worden behandeld.

Publicatie informatie over beloningsbeleid

Sectie5 wil transparant zijn over haar beloningsstructuur en de uitgekeerde beloningen. 

Sectie5 publiceert een samenvatting van dit beloningsbeleid op haar website. Jaarlijks maakt de Directie een rapport op waaruit blijkt welk bedrag aan vast salaris is betaald en welk bedrag aan variabele beloningen alsmede vermelding van het aantal medewerkers dat in het afgelopen boekjaar een beloning van meer dan € 1 miljoen heeft ontvangen. Dit rapport maakt deel uit van het jaarverslag van Sectie5. Het jaarverslag bevat een weergave van het beloningsbeleid. 

Een kopie van dit beloningsbeleid zal worden verstrekt aan alle medewerkers van Sectie5.

Besluitvorming en evaluatie van het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de Directie. Het beloningsbeleid weerspiegelt op een evenwichtige wijze de waarde die Sectie5 biedt aan de sector en de samenleving en is tot stand gekomen door middel van een zorgvuldige afweging van de verantwoordelijkheden en bijdragen van alle betrokkenen.

Minimaal eens per jaar evalueert de Directie of het beloningsbeleid nog adequaat en passend binnen de bestaande wet- en regelgeving is. Hierbij wordt getoetst of de beloning onwenselijk gedrag kan stimuleren en of het beloningsbeleid voorziet in passende maatregelen. De Compliance Officer heeft hierbij een adviserende rol.

 


Iedereen rendement

Het is een klassiek wereldbeeld, dat ons met de paplepel wordt ingegoten: waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Wij zien dat niet als een voldongen feit. Want Sectie5 denkt dat het ánders kan. Dat het mogelijk is om iederéén te laten winnen. Dat het klassieke dogma van winnaars en verliezers niet meer geldt. Dat projecten kunnen worden gerealiseerd met een centraal credo: iedereen rendement.

En-en in plaats van of-of Samen in plaats van alleen. Sectie5 realiseert maatschappelijk en financieel rendement mét en vóór alle stakeholders. Gebruikers, bouwers, gemeenten, verhuurders, medewerkers en investeerders. Dit kunnen wij door een combinatie van 3 competenties: inleven, leren en delen.

Inleven. We bekijken ieder project en iedere uitdaging vanuit verschillende perspectieven. Grondig.

Leren. Als we iets niet kunnen, willen we het doen. Als we iets niet kennen, willen we het ontdekken. Als iets niet bestaat, vinden we het uit.

Delen. Echt samen rendement creëren kan alleen als je dúrft te delen. Iets dat niet is gedeeld, bestaat niet.

Deze competenties verenigt Sectie5. Ze zijn bepalend voor hoe onze organisatie is ingericht en hoe we dagelijks ons werk doen: ondernemend. De lijnen zijn kort, met binnen ieder deelgebied in ons aanbod een specialist. Dit geeft medewerkers verantwoordelijkheid en de ruimte om creatieve oplossingen te vinden voor uitdagingen. We selecteren op opleiding, maatschappelijke betrokkenheid en intuïtie. Hoe meer kennis, hoe beter het gezond verstand zijn werk doet. Bij Sectie5 werken mensen die nauwkeurig en deskundig belangen kunnen inschatten en afwegen. Alleen als iedereen profiteert, is er sprake van echt rendement en gaat het licht op groen.

Sectie5 heeft geen klanten, alleen relaties. Partners met wie we samenwerken om doelen te realiseren. Voor hen, voor Sectie5 en voor de maatschappij. Al vanaf de oprichting is Sectie5 sociaal betrokken. leder jaar gaat 5% van de winst in een speciale pot voor charitatieve doelen. Hoe béter het gaat met Sectie5, hoe méér we bijdragen aan de maatschappij. En dat is exact zoals het moet zijn.

De kracht van Sectie5 is het construeren van oplossingen waarbij er economisch én maatschappelijk alleen maar winnaars zijn. Dát is wat ons drijft. Sectie5. Iedereen rendement.

Sectie5 Support
Sectie5 draagt graag haar steentje bij

Sectie5 Support doneert jaarlijks 5% van de winst aan goede doelen. En het blijft niet bij doneren, we komen ook in actie. We zetten ons in voor een ander en volgen trajecten op de voet. We helpen mensen, wat resulteert in een nog sterkere verbinding met de maatschappij.

Sectie5 biedt haar medewerkers de ruimte en mogelijkheid om jaarlijks tijdens werktijd deel te nemen aan diverse sociale activiteiten. Hiermee worden de MVO-doelstellingen behaald, relaties versterkt en is er sprake van teambuilding.