Introductie

Sectie5 structureert hoogrenderende vastgoedbeleggingsfondsen met een gematigd risicoprofiel voor particuliere beleggers en voor institutionele beleggers. Sectie5 is een specialist op het gebied van (wijk)winkelcentra, supermarkten en zorgvastgoed in Nederland.

Sectie5 selecteert kwaliteitsgebouwen op goede locaties, met solvabele huurders en een lange gemiddelde duur van de huurovereenkomsten. Door een uitgebreid netwerk en relevante ervaring zijn er in het verleden uitstekende rendementen behaald. Daarnaast slaagt Sectie5 er voortdurend in om de juiste dynamiek te vinden tussen nieuwe acquisities, waardemaximalisatie door effectief vastgoedmanagement en het optimale verkoopmoment.

Sectie5 Management BV verricht een compleet pakket van fonds- en vastgoedmanagement voor beleggingsfondsen met investeringen in winkelcentra, supermarkten, kantoren en logistieke complexen in Nederland.

Naast administratieve en fiscale dienstverlening worden asset- en propertymanagement activiteiten uitgevoerd. Bij het team van hoogopgeleide en ervaren professionals ligt de nadruk op tijdigheid, compleetheid en accuratesse.

De directie van Sectie5 Management BV wordt gevormd door Bart Bearda Bakker, Roel van Binsbergen, Jeroen van Valen en Wibo van Ommeren.

Wij stellen u graag voor
aan onze toegewijde en ervaren professionals
drs. Jeroen van Valen

drs. Jeroen van Valen

Partner Sectie5 Investments
drs. Bart Bearda Bakker

drs. Bart Bearda Bakker

Partner Sectie5 Investments
drs. Wibo van Ommeren RA MBA

drs. Wibo van Ommeren RA MBA

CFRO
mr. Caroline van Slooten

mr. Caroline van Slooten

Investment Management & Legal affairs
Roel van Binsbergen

Roel van Binsbergen

Partner Sectie5 Management - AM
Carmen Willenbroek

Carmen Willenbroek

PA, Marketing & Communicatie
Babette van Mameren

Babette van Mameren

Office Manager
Gerben van der Zwan

Gerben van der Zwan

Manager Investor Relations
drs. Mariette van Heyningen

drs. Mariette van Heyningen

Directiesecretaresse
Annette van der Poel

Annette van der Poel

Director Healthcare
Victoria Renzelmann

Victoria Renzelmann

Investment Manager
Thijs Burger MSc MSRE

Thijs Burger MSc MSRE

Investment Manager
Gerben van de Mheen

Gerben van de Mheen

Technical Asset Manager
Gwenn Bronkhorst

Gwenn Bronkhorst

Asset Manager
Harold IJmker

Harold IJmker

Technical Asset Manager
Fred Portegies

Fred Portegies

Controller
Gino Verwey

Gino Verwey

Assistent Controller
Marcel Wesselingh

Marcel Wesselingh

Lease & Project manager
Bart Kraaijeveld

Bart Kraaijeveld

Assistent controller
Xander van den Berg

Xander van den Berg

Assistent controller
Christa Jansen

Christa Jansen

Medewerker Crediteuren administratie

Sectie5 Beheer BV treedt op als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het bestuur van deze vennootschap wordt gevormd door de heren Bart Bearda Bakker, Jeroen van Valen en Wibo van Ommeren. Sectie5 Investments NV is de enig aandeelhouder van Sectie5 Beheer BV.


De Autoriteit Financiele Markten heeft aan Sectie5 Beheer BV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft).


AFM vergunning Sectie5.pdf

Sectie5 is lid (en mede-initiatiefnemer voor de oprichting) van een belangenvereniging voor aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten, die zich hoofdzakelijk richten op particuliere beleggers. De naam van de vereniging is: FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten.

Deze branchebrede vereniging zicht zich primair op het behartigen van de belangen van haar leden. Een belangrijk speerpunt daarbij is het optreden als spreekbuis richting de AFM op het gebied van toezichtwetgeving, respectievelijk de (wettelijke) richtlijnen voor prospectustoetsing. Doelstelling is een branchebreed ledenbestand te verkrijgen, waardoor de nieuwe vereniging wordt gelegitimeerd door een brede organisatiegraad. Gestreefd wordt naar een ledenbestand dat ten minste 70% van de markt vertegenwoordigt.

FORUMVAST zal zich nadrukkelijk niet opstellen als keurmerk voor aanbieders, hetgeen ook in de statuten en reglementen tot uitdrukking komt. Het afgeven van een keurmerk blijft het exclusieve domein van andere stakeholders in de branche op het gebied van prospectustoetsing of andere initiatieven, om te komen tot een onafhankelijk ratinginstituut voor vastgoedbeleggingsproducten.

Op deze wijze wordt getracht een helder onderscheid in de markt neer te leggen tussen enerzijds de vereniging als pure belangenvertegenwoordiger van een branchebrede groep van aanbieders en anderzijds onafhankelijke instanties die producten, organisaties of personen toetsen.

Meer informatie kunt u lezen op de website van Forumvast.


Sectie5 heeft een interne gedragscode. Deze is hieronder te downloaden.


Gedragscode Sectie5

Sectie5 Beheer BV is een besloten vennootschap en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53488253.


Uittreksel KvK Sectie5 Beheer BV.pdf

Het uittreksel KvK van CSC Depositary is hieronder te downloaden.


Uittreksel KvK CSC Depositary

Bijlage 1 Bewaarovereenkomst

Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening door Sectie5 kunt u telefonisch, schriftelijk dan wel per e-mail een klacht indienen. Eventuele klachten komen binnen bij de CFRO. De CFRO ziet toe op een adequate en tijdige afhandeling van de klachten. Het streven is dat alle klachten/vragen binnen twee weken schriftelijk worden beantwoord. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt u hier schriftelijk over geïnformeerd met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd. Tijdens het directieoverleg worden alle openstaande klachten behandeld en krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Indien u niet akkoord gaat met de afhandeling van de klacht en er is sprake van een blijvend geschil, dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (“Kifid”), waarbij Sectie5 is aangesloten. KiFiD is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners, waar consumenten en financiële dienstverleners sinds 1 april 2007 terecht kunnen.

In het geval van een conflict heeft u ook de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. KiFiD biedt echter een aantrekkelijk alternatief (sneller en goedkoper voor beide partijen). De binnen KiFiD werkzame ombudsman financiële dienstverlening probeert in een kort tijdsbestek in overleg met de betrokken financiële dienstverlener en consument een oplossing te vinden. Als dat niet mogelijk is kan de geschillencommissie een bindend oordeel uitspreken over de kwestie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via deze pagina
Meer informatie over KiFiD kunt u lezen op deze website


Klachtenregeling Sectie5 Beheer BV

De statuten van Sectie5 Beheer BV zijn hieronder te downloaden.


Statuten Sectie5 Beheer.pdf

Inleiding

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) in werking getreden. Op grond van deze verordening dient Sectie5 informatie openbaar te maken over de manier waarop zij bij het beleggen rekening houdt met duurzaamheidsaspecten. Denk hierbij aan ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Sectie5 is zich bewust van het belang van verduurzaming en de rol van de financiële sector hierin. Desalniettemin is Sectie5 geen fondsbeheerder die bij het beleggen als hoofddoel duurzaamheid heeft. De fondsen die Sectie5 beheert zijn dan ook geen fondsen met duurzaamheidskenmerken of -doelstellingen als hoofddoelen.

Hieronder leggen wij nader uit hoe wij rekening houden met duurzaamheidsaspecten bij onze beleggingsactiviteiten.

Duurzaamheidsrisico’s (t.b.v. art. 3 SFDR)

Allereerst is Sectie5 zich bewust van het risico dat gebeurtenissen of omstandigheden op duurzaamheidsgebied de waarde van een fondsportfolio in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Wij noemen dit een duurzaamheidsrisico.

Een voorbeeld van een dergelijke omstandigheid is klimaatverandering. Doordat we steeds vaker te maken krijgen met aardbevingen, stormen en extreme weersomstandigheden, bestaat het risico dat het vastgoed waarin we beleggen beschadigd raakt. De kosten die gemaakt moeten worden om de schade te kunnen herstellen, zullen dan ten koste van het rendement gaan.

Bovendien leidt de aandacht voor klimaatverandering mogelijk tot een verschuiving in de vraag naar vastgoed bij de gebruikers. Wanneer er wordt belegd in vastgoed dat niet goed geïsoleerd is, bestaat het risico dat dit vastgoed minder goed verhuurbaar, financierbaar of verkoopbaar is, en daardoor in waarde daalt.

Bij het beleggen houden we rekening met alle relevante risico’s van een belegging. Om deze risico’s te beheersen, maken wij gebruik van een risicobeheersysteem. Onze risicomanager analyseert en beheerst de risico’s die met iedere vastgoedbelegging samenhangen. Wij hebben de risico’s ingedeeld in zes categorieën: marktrisico, tegenpartijrisico, operationele risico’s, liquiditeitsrisco’s, kredietrisico’s en risico’s met betrekking tot de participanten. Duurzaamheidsrisico’s vallen onder de categorie operationele risico’s. Voor alle zes de categorieën zorgen we dat de risico’s beheerst worden. Hiervoor volgen we de volgende stappen:

 1. Analyseren aanwezige risico’s;
 2. Risicolimieten vaststellen;
 3. Meten risico’s
 4. Beoordelen risicolimieten
 5. Treffen maatregelen indien nodig
 6. Rapportage

Door middel van bovenstaand proces zorgen wij ervoor dat risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) zoveel mogelijk vermeden worden en dat weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden over aankopen van vastgoedobjecten.

Negatieve gevolgen op duurzaamheidsgebied (t.b.v. art. 4 SFDR)

Beleggingen kunnen leiden tot negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren (milieu-, sociale en governance factoren). Zo kan een investering in de bouw van een vastgoedobject met een slecht energielabel zorgen voor een verhoogd energieverbruik, terwijl dit vanuit duurzaamheidsoogpunt niet wenselijk is.

Sectie5 neemt zulke ongewenste gevolgen niet expliciet in aanmerking bij het nemen van beleggingsbeslissingen, echter wel indirect, aangezien negatieve gevolgen op duurzaamheidsgebied impact hebben op de waarde van vastgoedobjecten en op de reputatie van Sectie5. Zo wordt altijd bij aankoop een (milieu)technisch due diligence uitgevoerd op bijvoorbeeld asbest en bodemverontreiniging, wordt gekeken of een object niet in een aardbevingsgebied ligt en wordt het energielabel opgevraagd. Tevens voert Sectie5 in het kader van de WWFT en de bewaking van de reputatie van Sectie5 due diligence uit op de verkopers en huurders van de vastgoedobjecten waarin haar fondsen voornemens zijn te beleggen. Wanneer er voldoende betrouwbare data en tools beschikbaar zijn om naast bovengenoemde zaken ook andere negatieve duurzaamheidseffecten van het vastgoed waar onze fondsen in beleggen adequaat te analyseren en te integreren in het beleggingsproces (zoals afval en waterverbruik en sociale aspecten met betrekking tot de verkopers en huurders van de vastgoedobjecten, waarin de fondsen, die Sectie5 beheert, beleggen), zullen wij opnieuw bepalen of wij in de toekomst deze negatieve effecten expliciet als beleggingscriteria meenemen.


Algemeen

Het beloningsbeleid van Sectie5 is door de Directie opgesteld binnen de wettelijke vereisten.

De wettelijke vereisten zijn vastgelegd in de AIFM-Richtlijn (met Bijlage 2) en de Richtsnoeren van ESMA voor het beloningsbeleid. Daarnaast zijn de artikelen 1:114 t/m 1:129 van de Wet financieel toezicht van toepassing (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen). De Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2017 is niet van toepassing op AIFM-beheerders en derhalve niet meegenomen.

Het beloningsbeleid is vastgesteld met inachtneming van de specifieke karakteristieken, omvang, complexiteit en aard van de werkzaamheden van Sectie5, en is van toepassing op alle medewerkers van Sectie5. Daarbij heeft het beloningsbeleid als doel:

 • medewerkers een marktconform salarispakket te bieden;
 • ze voor lange termijn te binden aan Sectie5;
 • ze te laten handelen in het belang van de participanten in de vastgoedbeleggingsinstellingen van Sectie5;
 • te voorkomen dat de vastgoedbeleggingsinstellingen onwenselijke risico’s lopen, zoals marktrisico, liquiditeitsrisico of duurzaamheidsrisico.

Het variabele deel van de beloning is in dit kader beperkt tot onderstaande.

Identified staff

Binnen Sectie5 zijn er geen medewerkers, buiten de Directieleden zelf, van wie de beroepswerkzaamheden ofwel:

 • het risicoprofiel van de beheerder en/of
 • de risicoprofielen van de beleggingsinstellingen die zij beherenmaterieel beïnvloeden of van wie de totale beloninghoger is dan die van de Directieleden.

Daarom zijn binnen Sectie5 alleen de Directieleden aangemerkt als ‘identified staff’.

Componenten van de beloning

Medewerkers
Alle medewerkers ontvangen maandelijks een vast en marktconform salaris welke in verhouding staat tot het salaris van hun collega’s binnen Sectie5 met een vergelijkbare functie en werkzaamheden. Daarnaast zijn enkele secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing, waaronder vakantiegeld en een pensioenregeling.

Er worden geen gegarandeerde variabele beloningen toegekend. Wel kunnen medewerkersals bonus/ winstdelingeen dertiende maandverkrijgen bij een voldoende positief resultaat van Sectie5. De medewerkers hebben geen variabele beloning die direct gekoppeld is aan de prestaties van de verschillende vastgoedbeleggingsinstellingen met uitzondering van het volgende:

 • één medewerker heeft per jaar recht op een percentage van de performance fee, die mogelijk aan Sectie5 toekomt bij verkoop van een specifieke vastgoedportefeuille die Sectie5 beheert voor een private equity belegger. Dit betreft overigens geen AIFMD-fonds voor particuliere beleggers.

De Directie heeft de bevoegdheid om in incidentele gevallen op discretionaire basis een additionele bonus toe te kennen aan een individuele medewerker indien hij of zij een bijzondere inspanning en/of prestatie heeft geleverd. Deze bonus overschrijdt normaliter niet het niveau van 1 à 2 maandsalarissen extra en kent daarmee een passende verhouding met de vaste beloning.

Directieleden
De Directieleden ontvangen ieder alleen een vaste managementvergoeding en geen variabele beloning. Zij hebben verder recht op een deel van de winst van Sectie5 gelijk aan hun belang in het aandelenkapitaal van Sectie5.

Risico analyse beloningsbeleid

De Directie is van mening dat met het beloningsbeleid van Sectie5 in voldoende mate wordt voldaan aan de doelstellingen van het Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen zoals opgenomen in de Wft en de beloningsregels zoals opgenomen in de AIFMD.
Een analyse van het beloningsbeleid heeft uitgewezen dat er geen risicovolle beloningscomponenten aanwezig zijn en dat deze componenten geen inverse prikkels oproepen om eigen belangboven het cliëntbelang te stellen dan wel om onwenselijke beleggingsrisico’s (zoals bijvoorbeeld marktrisico’s, liquiditeitsrisico’s of duurzaamheidsrisico’s) te nemen.

Publicatie informatie over beloningsbeleid

Sectie5 publiceert een samenvatting van dit beloningsbeleid op haar website. Jaarlijks maakt de Directie een rapport op waaruit blijkt welk bedrag aan vast salaris is betaald en welk bedrag aan variabele beloningen, dat deel uitmaakt van het jaarverslag van Sectie5. Het jaarverslag bevat een weergave van het beloningsbeleid.

Evaluatie beloningsbeleid

Minimaal eens per jaar evalueert de Directie of het beloningsbeleid nog adequaat en passend binnen de bestaande wet-en regelgeving is. De Compliance Officer heeft hierbij een adviserende rol.


Iedereen rendement

Het is een klassiek wereldbeeld, dat ons met de paplepel wordt ingegoten: waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Wij zien dat niet als een voldongen feit. Want Sectie5 denkt dat het ánders kan. Dat het mogelijk is om iederéén te laten winnen. Dat het klassieke dogma van winnaars en verliezers niet meer geldt. Dat projecten kunnen worden gerealiseerd met een centraal credo: iedereen rendement.

En-en in plaats van of-of Samen in plaats van alleen. Sectie5 realiseert maatschappelijk en financieel rendement mét en vóór alle stakeholders. Gebruikers, bouwers, gemeenten, verhuurders, medewerkers en investeerders. Dit kunnen wij door een combinatie van 3 competenties: inleven, leren en delen.

Inleven. We bekijken ieder project en iedere uitdaging vanuit verschillende perspectieven. Grondig.

Leren. Als we iets niet kunnen, willen we het doen. Als we iets niet kennen, willen we het ontdekken. Als iets niet bestaat, vinden we het uit.

Delen. Echt samen rendement creëren kan alleen als je dúrft te delen. Iets dat niet is gedeeld, bestaat niet.

Deze competenties verenigt Sectie5. Ze zijn bepalend voor hoe onze organisatie is ingericht en hoe we dagelijks ons werk doen: ondernemend. De lijnen zijn kort, met binnen ieder deelgebied in ons aanbod een specialist. Dit geeft medewerkers verantwoordelijkheid en de ruimte om creatieve oplossingen te vinden voor uitdagingen. We selecteren op opleiding, maatschappelijke betrokkenheid en intuïtie. Hoe meer kennis, hoe beter het gezond verstand zijn werk doet. Bij Sectie5 werken mensen die nauwkeurig en deskundig belangen kunnen inschatten en afwegen. Alleen als iedereen profiteert, is er sprake van echt rendement en gaat het licht op groen.

Sectie5 heeft geen klanten, alleen relaties. Partners met wie we samenwerken om doelen te realiseren. Voor hen, voor Sectie5 en voor de maatschappij. Al vanaf de oprichting is Sectie5 sociaal betrokken. leder jaar gaat 5% van de winst in een speciale pot voor charitatieve doelen. Hoe béter het gaat met Sectie5, hoe méér we bijdragen aan de maatschappij. En dat is exact zoals het moet zijn.

De kracht van Sectie5 is het construeren van oplossingen waarbij er economisch én maatschappelijk alleen maar winnaars zijn. Dát is wat ons drijft. Sectie5. Iedereen rendement.

Sectie5 Support
Sectie5 draagt graag haar steentje bij

Sectie5 Support doneert jaarlijks 5% van de winst aan goede doelen. En het blijft niet bij doneren, we komen ook in actie. We zetten ons in voor een ander en volgen trajecten op de voet. We helpen mensen, wat resulteert in een nog sterkere verbinding met de maatschappij.

Sectie5 biedt haar medewerkers de ruimte en mogelijkheid om jaarlijks tijdens werktijd deel te nemen aan diverse sociale activiteiten. Hiermee worden de MVO-doelstellingen behaald, relaties versterkt en is er sprake van teambuilding.